MUHASEBE KURSU : LOGO GO 3 PROGRAMINDA KASA İŞLEMLERİ

Logo Go 3 Programında Kasa İşlemleri

  • Anamenü sağ tuş masaüstü
  • Kasa
  • Kasa işlemleri
  • Sağ tuş
  • Ekle
  • Sağ tuş işlemler
  • Cari hesap tahsilat
  • Ödeme
  • Kapalı fatura işlemleri vb.
Telefon
Whatsapp