"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - Sevk İrsaliyesi Nedir ve Nasıl Düzenlenir

SEVK İRSALİYESİ VE DÜZENLENMESİ

Tanımı: Sevk irsaliyesi, ticari bir malın veya malların bir yerden başka bir yere taşınması esnasında taşınan malların listesini gösteren ticari bir belgedir. 
                    

    Fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması

 mecburiyeti getirilmiştir.

 

    Satılan  malın  teslim  tarihinden  sonra  veya  teslimi  anında  düzenlenmiş  olsa  dahi faturada  malın  teslim  tarihi  ve  irsaliye  numarası  yer  alacak  ve  ayrıca  sevk  irsaliyesi  de düzenlenecektir.

 

     Malın   alıcıya   teslim   edilmek   üzere   satıcı   tarafından   taşındığı   veya  taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması  veya  taşıttırılması  halinde alıcının,   taşınan   veya   taşıttırılan   mallar   için  sevk   irsaliyesi   düzenlenmesi   ve   taşıtta bulundurulması şarttır.

 

     Malın   bir   mükellefin   birden   çok   iş   yerleri   ve   şubeleri   arasında   taşındığı   veya satılmak   üzere   bir   komisyoncu   veya   diğer   bir   aracıya   gönderildiği   hallerde   de   malı gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.

 

     Sevk  irsaliyelerinde,  fiyat  ve  bedel  hariç  olmak  üzere  faturadaki  bilgiler  bulunur. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

 

     Ancak  nihai  tüketicilerin  tüketim  amacıyla  perakende  olarak  satın  aldıkları  malları kendilerinin  taşıması  veya  taşıttırması  halinde  bu  mallara  aldıkları  malları  kendilerinin taşıması  veya   taşıttırması   halinde  bu  mallara   ait   fatura   veya   perakende  satış   fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmayacaktır.

 

      Aynı   müessesenin   muhtelif   şube   veya   kısımlarından   her   biri.ayrı   ayrı   irsaliye kullandığı   takdirde   bu   irsaliyelere   şube   veya   kısımlarına   göre   şube   veya   kısmın, isimlerinin yazılması veya özel işaretlerle seri tefriki yapılması zorunludur.

 

      İrsaliyelerin tükenmez  kalemle,  daktilo  ile  veya  bilgisayarla  doldurularak  en  az  bir asıl  iki  örnek  olarak  düzenlenecek  ve  örneklere  kaçıncı  örnek  olduğunun  matbu  olarak işaret   edilmesi   gerekir.   İşaretleme   1.,2.,3.,   gibi   rakam   verilerek   veya   A,B,C,   gibi harflendirilerek yapılabilir.

     

Düzeni: Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha düzenlenmek zorundadır. Vergi Usul Kanununda yer alan tüm irsaliyeler en az 3 nüsha düzenlenir. İlk nüsha asıl diğerleri ikinci ve üçüncü nüshadır. 

En  az  üç  nüsha  olarak  düzenlenecek  sevk  irsaliyesinin  iki  nüshası  mutlaka  emtiayı taşıyan  taşıtta  bulundurulacaktır.  Yoklama  ve  denetimlerde  iki  nüshası  da  ibraz  edilecek, yoklama   veya   denetim   elemanı   bir   nüshasına   adını,   soyadını   ve   unvanını   yazarak mühürledikten  sonra  ilgiliye  verecek,  diğeri  ise  Maliye  bakanlığı  Gelirler  Genel Müdürlüğü vergi istihbarat şubesinde defterdarlıkça gönderilecektir.

 

En   az    üç   nüsha    olarak    düzenlenmeyen   sevk    irsaliyesi   hiç    düzenlenmemiş sayılacaktır.

 

                 İrsaliyelerde  gönderilen  malın  nevi  ve  miktarı  ile  satıcının  veya  malı  sevk  edenin; adı,   soyadı,   varsa   ticaret   unvanı,   adresi   bağlı   bulunduğu   vergi   dairesi   ve   hesap numarasının   (mükellefin   diğer   işyerine   veya   satılmak   üzere   bir   alıcıya   gönderildiği hallerde  malın  kime  ve  nereye  gönderildiğinin)  bulunması  ve  bunların  satıcı  tarafından imzalanması icap etmektedir.

                            Ticari mal eğer satıcı tarafından taşınırsa satıcı sevk irsaliyesini düzenler. Eğer ticari mal müşteri tarafından taşınırsa müşteri tarafından düzenlenir. Yoklama ve denetimlerde gelen yoklama memurlarına bu nüshaların gösterilmesi zorunludur.