MUHASEBE KURSU : BİLGİSAYARLI MUHASEBE MEB ÖRNEK SINAV SORUSU KİTAPÇIK 1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÖRNEK SINAV SORULARI

 

1) Para,hammedde, ve benzeri parayla ölçülebilen değerleri biraya getirerek mal hizmet üreten iktisadi birimler ne denir?
a) İşletme
b) Genel muhasebe
c) Maliyet muhasebesi
d) Yönetim muhasebesi

2) Bir ve daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve asgari sermayesi en 10.000.00 TL olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anonim şirket
b) Limited şirket
c) Kollektif şirket
d) Komandit şirket

3) işletmenin varlıkları ve kaynakları arasında değişme yaratan mali nitelikli işlemleri kaydeden,sınıflandıran,özetleyerek  analiz ve yorumlar halinde ilgili kişi ve kurumlara sunan  bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetim muhasebesi
b) Tacir
c) Maliyet muhasebesi
d)  Genel(finansal) muhasebe

4) Satılan emtia (mal) ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dekont
b) Gider pusulası
c) Müstahsil makbuzu
d) Fatura

5) İşletmenin, veresiye (kredili) satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı fatura aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ciro fatura
b) Kapalı fatura
c) Açık fatura
d) İrsaliyeli fatura

6) Fatura  en geç kaç gün içerisinde düzenlenir?
a) 5
b) 7
c) 11
d) 15

7) Fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gider pusulası
b) Serbest meslek makbuzu
c) Parakende satış fişi
d) İrsaliyeli  Fatura

8) Serbest meslek erbablarının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için düzenlediği belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adisyon
b) İrsaliyeli fatura
c) Serbest meslek makbuzu
d) Parakende satış fişi

9) Aylık brüt kira bedeli 5.200.00 TL olan işletmenin gayrimenkul sahibine ödenecek net kira  bedeli aşağıdakilerden hangisidir?(Stopaj % 20)
a) 1.040.00
b)  5.000.00
c) 4.160.00
d) 5200.00

10)  Bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli bir evrak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bono
b) Emre muharrer senet
c ) Poliçe
d) Çek

11) Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren ticari belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çek
b)  Bono(Emre muharrer senet)
c) Poliçe
d) Hisse senedi

12) Bir alacak hakkının bir başkasına devredilmesi işlemine ne denir?
a) Ciranta
b) Poliçe
c) Senet
d) Ciro

13) İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirildiği beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gelir vergisi beyannamesi
b) Geçici  vergi beyannamesi
c) KDV beyannamesi
d) Muhtasar beyanname

14) İşletme kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini belirtmek için düzenlenen fiş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mahsup fişi
b) Kasa tahsil fişi
c) Kasa tediye fişi
d) Fatura

15) Hesaplanan KDV’ye ilişkin matrah, KDV oran ve tutarları ile indirilecek KDV toplamları bağlı olunan vergi dairesine aşağıdaki beyannamelerden  hangisi ile beyan edilir?
a) Gelir vergisi beyannamesi
b) Geçici  vergi beyannamesi
c) KDV beyannamesi
d) Muhtasar beyanname

16) ETAV8SQL programında şirket açma işlemi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) Sistem İşlemleri / Şirket İşlemleri/Şirket Açma
b) ETAV8SQL/ Şirket İşlemleri/Şirket Açma
c) Sistem İşlemleri / Kullanıcı İşlemleri/Şirket Açma
d) Sistem İşlemleri / Kullanıcı İşlemleri/Şirket bilgileri

17) ETAV8SQL Sistemde tanımlı şirketler üzerinde inceleme ve değişiklik işlemi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile yapılır?
a) ETAV8SQL/ Şirket İşlemleri/ yeni kullanıcı kartı
b) ETAV8SQL/ Şirket İşlemleri/ eski kullanıcı kartı
c) Sistem Yönetimi/Şirket İşlemleri/Şirket Bilgileri
d) Sistem Yönetimi/Şirket İşlemleri/Şirket Kapama

18) ETAV8SQL ‘de Sistemde kayıtlı şirketi silmek için aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi kullanılır?
a) F6
b) F8
c) F10
d) F3

19) ETAV8SQL ‘de sisteme yeni stok kartı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
a) ETAV8SQL/ Şirket İşlemleri/ yeni stok  kartı
b) ETAV8SQL/ stok/ stok  kartı/yeni kart
c) ETAV8SQL/ Şirket bilgileri / stok  kartı/yeni kart
d) ETAV8SQL/ cari / cari  kartı/yeni kart

20) ETAV8SQL‘de sistemde  kayıtlı olan stok kartına  aşağıdakilerden hangisiyle değişiklik yapılabilir?
a) ETAV8SQL/ Şirket İşlemleri/ yeni stok  kartı
b) ETAV8SQL/ stok/ stok  kartı/yeni kart
c) ETAV8SQL/ Şirket bilgileri / stok  kartı/yeni kart
d) ETAV8SQL/ stok/ stok  kartı/eski  kart

21) ETAV8SQL‘de İşletmede önceki yıldan kalan stokların devir işlemi aşağıdakilerden hangisiyle yapılabilir?
a) ETAV8SQL/ Şirket bilgileri / stok  kartı/yeni kart
b) ETAV8SQL/ stok/ stok  kartı/eski  kart
c) ETAV8SQL/ stok hareket fişi/yeni fiş/devir(açılış) fişi
d) ETAV8SQL/ stok hareket fişi/yeni fiş/alış  fişi

22) ETAV8SQL‘de stok ekstresi aşağıdakilerden hangisiyle alınır?
a) ETAV8SQL/Stok Modülü/Raporlar/stok kartı/yeni kart
b) ETAV8SQL/Stok Modülü/Raporlar /Hareket Raporları/Ekstre
c) ETAV8SQL/ Stok Modülü/Raporlar /yeni fiş/alış  fişi
d) ETAV8SQL/ Stok Modülü/ Raporlar fişi/yeni fiş/satış  fişi

23) ETAV8SQL‘de klavyede kayıt tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) F2
b) F6
c) F10
d) F11

24) Aşağıdakilerden hangisiyle müşteri ve satıcıların tanımlandığı,borç ve alacak hareketlerinin izlendiği program modülüdür?
a) Stok
b)Şirket bilgileri
c) Çek/Senet
d)Cari

25) ETAV8SQL ‘de sisteme yeni cari kartı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
a) ETAV8SQL/ Şirket İşlemleri/ yeni cari  kartı
b) ETAV8SQL/ Şirket bilgileri / cari kartı/yeni kart
c) ETAV8SQL/ cari modülü/ cari  kartı/yeni kart
d) ETAV8SQL/Raporlar / cari  kartı/yeni kart

26) ETAV8SQL‘de İşletmede önceki yıldan kalan  borç ve alacakların devir işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılabilir?
a) ETAV8SQL/ Şirket bilgileri / stok  kartı/yeni kart
b) ETAV8SQL/ stok/ stok  kartı/eski  kart
c) ETAV8SQL/ stok hareket fişi/yeni fiş/devir(açılış) fişi
d) ETAV8SQL/cari modülü/ cari hareket fişi/yeni fiş/devir(açılış) fişi

27) ETAV8SQL‘de  tahsilat işlemi aşağıdakilerden hangisiyle yapılabilir?
a) ETAV8SQL/ Şirket bilgileri / stok  kartı/yeni kart
b) ETAV8SQL/ stok/ stok  kartı/eski  kart
c) ETAV8SQL/ cari hareket fişi/yeni fiş/devir(açılış) fişi
d) ETAV8SQL/ cari modülü /cari hareket fişi/yeni fiş/tahsilat fişi

28) ETAV8SQL ‘de sisteme yeni kasa  kartı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
a) ETAV8SQL/ Şirket İşlemleri/ yeni kasa  kartı
b) ETAV8SQL/ stok/ stok  kartı/yeni kart
c) ETAV8SQL/ Şirket bilgileri / stok  kartı/yeni kart
d) ETAV8SQL/ kasa modülü / kasa kartı/yeni kart

29) ETAV8SQL‘de nakit ödeme işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılabilir?
a) ETAV8SQL/ stok/ stok  kartı/eski  kart
b) ETAV8SQL/ stok hareket fişi/yeni fiş/tahsilat fişi
c) ETAV8SQL/ kasa modülü /kasa hareket fişi/yeni fiş/devir(açılış) fişi
d) ETAV8SQL/ kasa modülü /kasa hareket fişi/yeni fiş/tediye fişi

30) ETAV8SQL‘de Bankadan para çıkışları aşağıdaki yöntemlerden  hangisiyle yapılabilir?
a) ETAV8SQL/ banka/ banka kartı/eski  kart
b) ETAV8SQL/ stok hareket fişi/yeni fiş/tahsilat fişi
c) ETAV8SQL/banka modülü/ banka hareket fişi/yeni fiş/tediye fişi
d) ETAV8SQL/ kasa hareket fişi/yeni fiş/tediye fişi

31) ETAV8SQL‘de banka ekstresi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle alınır?
a) ETAV8SQL/banka Modülü/Raporlar/stok kartı/yeni kart
b) ETAV8SQL/banka  Modülü/Raporlar /Hareket Raporları/Ekstre
c) ETAV8SQL/ banka  Modülü/Raporlar /yeni fiş/alış  fişi
d) ETAV8SQL/ banka  Modülü/Raporlar fişi/yeni fiş/satış  fişi

32) ETAV8SQL‘de alım irsaliyesi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle düzenlenir?
a) İrsaliye/yeni irsaliye/alım irsaliyesi
b) Cari/Cari hareket fişi/alım irsaliyesi
c) İrsaliye/yeni irsaliye/satış  irsaliyesi
d) İrsaliye/yeni irsaliye/eski kart

33) ETAV8SQL‘de toplu faturalama işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılır?
a) İrsaliye/yeni irsaliye/tekli faturalama
b) İrsaliye/yeni irsaliye/toplu faturalama
c) İrsaliye /toplu faturalama
d) İrsaliye /tekli faturalama

34) ETAV8SQL‘de satış faturası aşağıdakilerden yöntemlerden hangisiyle düzenlenir?
a) Fatura/ yeni fatura/satış faturası
b) Fatura/ yeni fatura/alış faturası
c) İrsaliye/ yeni fatura/satış faturası
d) İrsaliye/ yeni fatura/alış faturası

35) ETAV8SQL‘de verilen firma çekleri aşağıdakilerden yöntemlerden  hangisiyle düzenlenir?
a) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/çek çıkış bordrosu
b) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/ yeni fiş /senet çıkış bordrosu
c) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/çek  giriş  bordrosu
d) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/ yeni fiş /firma çek  çıkış bordrosu

36) ETAV8SQL‘de alınan müşteri  senetleri aşağıdakilerden yöntemlerden  hangisiyle düzenlenir?
a) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/çek giriş bordrosu
b) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/müşteri senet çıkış bordrosu
c) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/yeni fiş /müşteri çek  giriş  bordrosu
d) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/ yeni fiş/ müşteri senet giriş bordrosu

37) ETAV8SQL‘de alınan müşteri  çeklerinin ciro işlemi aşağıdakilerden yöntemlerden  hangisiyle düzenlenir?
a) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/ yeni fiş /müşteri çek çıkış bordrosu
b) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/ yeni fiş /müşteri senet çıkış bordrosu
c) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/çek  giriş  bordrosu
d) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/ yeni fiş /müşteri senet giriş bordrosu

38) ETAV8SQL‘de alınan müşteri  çeklerinin tahsilat işlemi  aşağıdakilerden yöntemlerden hangisiyle yapılır?
a) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/yeni fiş/çek giriş bordrosu
b) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/yeni fiş/müşteri senet çıkış bordrosu
c) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/ yeni fiş/ müşteri çek diğer( kapama) bordrosu
d) ETAV8SQL/çek senet modülü/çek senet hareketi/ yeni fiş müşteri senet giriş bordrosu

39) Aşağıdakilerden hangisi  LOGO GO PLUS Programında kayıt tuşudur?
a) F8
b) F2
c) F9
d) F5

40) LOGO GO ticari paket  programında yeni stok kartı aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle tanımlanır?

a) LOGO GO  Sistem yönetimi/Stok/irsaliye
b) LOGO GO /Stok modülü/Malzelemeler
c) LOGO GO /cari  modülü/Malzelemeler
d) LOGO GO /kasa  modülü/Malzelemeler

41) LOGO GO  ticari paket  programında  nakit ödeme işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılabilir?
a) LOGO GO  / cari hesap fişleri/nakit ödeme
b) LOGO GO /Stok modülü/ cari hesap fişleri/nakit ödeme
c) LOGO GO /cari  modülü/cari hesap fişleri/nakit ödeme
d) LOGO GO /kasa  modülü/ cari hesap fişleri/nakit tahsilat

42)  LOGO GO  ticari paket  programında bankadan gönderilen havale işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılabilir?
a) LOGO GO  Sistem yönetimi/ banka /nakit ödeme
b) LOGO GO /banka modülü / cari hesap fişleri/nakit ödeme
c) LOGO GO /banka modülü /banka fişleri /nakit ödeme
d) LOGO GO / banka modülü /banka fişleri /gönderilen havale

43) LOGO GO  ticari paket  programında  alınan serbest meslek makbuzu  giriş  işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılabilir?
a) LOGO GO  /cari hesap fişleri/nakit ödeme
b) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/Alınan serbest meslek makbuzu
c) LOGO GO /cari  modülü/cari hesap fişleri/nakit ödeme
d) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/verilen  serbest meslek makbuzu

44) LOGO GO  ticari paket  programında  Yeni kasa kartı işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle tanımlanır?
a) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/gider pusulası
b) LOGO GO / kasa modülü / kasalar
c) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri
d) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/yeni kart

45) LOGO GO  ticari paket  programında bankaya nakit para yatırma işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle yapılır?
a) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/banka işlemleri/bankaya yatırılan
b) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/banka işlemleri/bankadan çekilen
c) LOGO GO / banka modülü /bankaya işlemleri/bankadan çekilen
d) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/bankaya işlemleri/bankaya yatırılan

46)  LOGO GO  ticari paket  programında  toptan satış irsaliyesi işlemi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle düzenlenir?
a) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/irsaliye
b) LOGO GO / kasa modülü banka  işlemleri/irsaliye
c) LOGO GO / kasa modülü / kasa işlemleri/irsaliye
d) LOGO GO /stok  modülü /irsaliye/toptan satış irsaliyesi

47)  LOGO GO  ticari paket  programında alış faturası aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle düzenlenir?
a) LOGO GO /fatura modülü/satın alma faturası
b) LOGO GO /fatura modülü/satış  faturası
c) LOGO GO /kasa  modülü/alım faturası
d) LOGO GO /cari modülü /alım faturası

48) LOGO GO  ticari paket  programında alınan hizmet faturası  aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle düzenlenir?
a) LOGO GO /fatura modülü/satın alma faturası
b) LOGO GO /fatura modülü/alınan hizmet faturası
c) LOGO GO /irsaliye  modülü/alım faturası
d) LOGO GO /cari modülü /alım faturası

49) LOGO GO  ticari paket  programında alınan müşteri çekleri  aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle düzenlenir?
a) LOGO GO /çek senet modülü/bordrolar/çek girişi
b) LOGO GO /çek senet modülü/Müşteri senedi
c) LOGO GO /çek senet modülü/ bordrolar/müşteri çek çıkış
d) LOGO GO /çek senet modülü/Müşteri senet cıkış

50) LOGO GO  ticari paket  programında  verilen firma  senetleri  aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle düzenlenir?
a) LOGO GO /çek senet modülü/Müşteri senet cıkış
b) LOGO GO /çek senet modülü/bordrolar/senet çıkış cari hesaba
c) LOGO GO GO /çek senet modülü/bordrolar/çek çıkış cari hesaba
d) LOGO GO /çek senet modülü/bordrolar/senet girişi

 

CEVAP ANAHTARI
 

1

A

2

B

3

D

4

D

5

C

6

B

7

D

8

C

9

C

10

D

11

B

12

D

13

D

14

C

15

C

16

A

17

C

18

D

19

B

20

D

21

C

22

B

23

A

24

D

25

D

26

D

27

D

28

D

29

D

30

C

31

B

32

A

33

C

34

A

35

D

36

C

37

A

38

C

39

B

40

B

41

C

42

D

43

B

44

B

45

A

46

D

47

A

48

B

49

A

50

B

                                            

Telefon
Whatsapp