"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Pratik Bilgiler - Özel Usulsüzlük Cezaları VUK Md 353 Mük Mad 355 2017

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.353 / Mük.Md. 355)
  2017 YILI
VUK       MADDE-353  FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL ve USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI   TL
353/1 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210 TL
353/1 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000 TL
353/2  Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210 TL
353/2 Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 11.000 TL
353/2 Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza  110.000 TL
353/3 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almayan vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere,(210 / 5=42) 42 TL
353/4  Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma mecburiyetine uyulmaması 210 TL
353/6 Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması 5.000 TL
353/7  Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260 TL
353/8 Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine  getirmeyen matbaa işletmecilerine 800 TL
353/8 Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000 TL
353/9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 TL
353/10 VUK 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 TL
  
VUK MÜKERRER MADDE 355 Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza   
Mük.Mad.355/1 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  1.400 TL
Mük.Mad.355/2 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında  700 TL
Mük.Mad.355/3 Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  350 TL
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000 TL