"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Pratik Bilgiler - Uygulanacak Bazı Harç Nispetleri ve Maktu Tutarları 2017

2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLARI
TİCARET SİCİL HARÇLARI:
Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 2017
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 217,40 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 623,60 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.405,30 TL
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 107,70 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 154,40 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 341,90 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz)  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait olan işletmelerde 107,70 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 154,40 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 341,90 TL
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydı silinmesi dahil)  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 42,00 TL
b) Şahıs şirketlerinde ait işletmelerde 60,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir. 107,70 TL
 
NOTER HARÇLARI :
Defter tasdiki: TL
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):  
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 23,50 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri 29,20 TL
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 29,20 TL
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:  
100 sayfaya kadar (100 dahil) 7,60 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için  
VERGİ YARGISI HARÇLARI:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı: 2017
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 29,20 TL
b) Danıştaya Başvurma 60,80 TL
c) Danıştaya temyiz başvuru harcı 126,90 TL
d) Bölge idare mahkemesine itiraz harcı 84,50 TL
 
BAZI TAPU HARÇLARI
Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Binde 20
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için Binde 20
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için Binde 20
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için Binde 20
Gayrimenkul üzerine İrtifak hakkı tesis ve devrinde (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için Binde 20
İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Binde 20
 
DENETİM YETKİLENDİRME
BELGELERİ VE MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARÇLARI:
a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri: 2017
aa) Belgenin verildiği yıl 41.683,80 TL
bb) Takip eden yıllarda 13.894,50 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i
b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:  
aa) Belgenin verildiği yıl 20.841,90 TL
bb) Takip eden yıllarda 6.947,10 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i
2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:  
a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 2.500,80 TL
b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 1.250,30 TL
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 625,10 TL
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.  
 
*2017 Yılında uygulanacak harçların tamamı için, 27/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.