GENEL MUHASEBE KURSU : 247 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

Bağlı ortaklığa iştirak paylarının borsa veya piyasa değerin­de, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azal­malarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları, "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak; kendisine karşılık ayrılmış olan bağlı ortaklık serma­ye payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün ger­çekleşmemesi halinde ise "644. Konusu Kalmayan Karşılık­lar Hesabı"na alacak kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.

Telefon
Whatsapp