GENEL MUHASEBE KURSU : 224 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

224. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)

Bu hesap finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama iş­lemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Bu gelirlerin he­saplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yeralır.

İşleyişi:

Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla il­gili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark "Kaza­nılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" olarak bu hesaba alacak kaydedilir. Kiralama sözleşmesine uygun olarak ta­mamlanan ve her dönem sonunda hesaplanan izleyen döne­me ait faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç "124-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri" hesabına alacak olarak kaydedilir.

Telefon
Whatsapp