"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

139. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

Senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin gi­derilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Temi­natlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılır.

İşleyişi :

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsi­line bağlı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da tama­men gerçekleşmemesi halinde; gerçekleşmeyen kısım "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na alacak kaydoluna­rak bu hesaba borç yazılır. Şüpheli alacağın tahsilinin imkan­sız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklar­dan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesaba, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları He­sabıma borç yazılır. Tahsil edilemeyen tutar ise ilgili alacak hesabına alacak kaydolunur.

Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç kaydedi­len alacakların tahsili söz konusu olduğu takdirde, oluşlarına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabı"na alınır.

 

Not: 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) Hesabının Örneği 135 Personelden Alacaklar Hesabında Çözülmüştür.