GENEL MUHASEBE KURSU : 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

Bilanço gününde, bu grupta belirtilen senetli alacakların ta­sarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senet­leri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "652. Rees­kont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. İzleyen dönem­de bu hesap "642. Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapa­tılır.

Telefon
Whatsapp