"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

129. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

"128. Şüpheli Ticari Alacaklar" için ayrılacak karşılıklarla, perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önce­ki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacak­ların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygu­lanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır.

Bu hesap amaca uygun olarak bölümlenebilir.

İşleyişi :

Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Karşılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsili­ne bağlı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da tama­men gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısım "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı" alacağına devredile­rek bu hesaba borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsilinin im­kansız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili he­saba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşı­lıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesa­ba borç, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Za­rarları" hesabına borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili alacak hesabına alacak kaydolunur.

Perakende satış yönteminin uygulanması sonucunda bulu­nan, dönemin karşılık tutarının o tarihteki şüpheli alacaklar karşılığı tutarından az olması durumunda, aradaki fark "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na aktarılmak üzere bu hesaba borç yazılır.

Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç kaydedi­len alacakların tahsili söz konusu olduğu takdirde, oluşlarına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârlar" hesabına alınır.