GENEL MUHASEBE KURSU : BİRİNCİ SINIF TACİRİN TUTMASI GEREKEN DEFTERLER VE TANIMI

  Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 177)  

1- Yevmiye defteri (Günlük defter

2- Defter-i Kebir (Büyük defter)

3-  Envanter defteri

 Yevmiye defteri (Günlük defter): İşlemlerin defter-i kebirde yer alan hesaplara kaydedilmeden önce tarih sırasıyla ve maddeler halinde kaydedildiği defterdir.

 Defter-i kebir (Büyük defter) : Yevmiye defterine kaydedilmiş işlemleri sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış bir şekilde bu hesaplarda toplayan defterdir.

 Envanter defteri: İşe başlama tarihinde ve izleyen her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanter ve bilançoların kaydedildiği defterdir. Bu tarihe “bilanço günü” denir.

2016 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2016 Yılı bilanço hesabı esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460) (25 Aralık 2015 Resmî Gazete Sayı : 29573)

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 
 

1- Yıllık;- Alış tutarı-Satış tutarı

-168.000-TL

-230.000 -TL

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

-90.000-TL 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

-168.000-TL

MÜKELLEFLER;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

 

Türk Ticaret Kanununa Göre Tacirin Tutacağı Defterler

 

Tacir (Gerçek ve tüzel kişi)

1-Yevmiye defteri,

2-Defteri kebiri

3-Envanter defteri

 

Şahıs şirketleri

 

1-Yevmiye defteri,

2-Defteri kebiri

3-Envanter defteri

4-Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

 

Anonim şirketler Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

 

1-Yevmiye defteri,

2-Defteri kebiri

3-Envanter defteri

4-Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

5- Pay defteri,

6- Yönetim kurulu karar defteri

 

Limited şirketler

 

1-Yevmiye defteri,

2-Defteri kebiri

3-Envanter defteri

4-Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

5- Pay defteri,

6- Müdürler kurulu defteri (ihtiyari md.11/4)

Telefon
Whatsapp